Laatste update: 01/05/2019
ARTIKEL 1 – ALGEMEEN
Door producten of diensten af te nemen van of te bestellen bij ROKON Productions gaat de klant stilzwijgend akkoord met deze algemene voorwaarden. De eigen voorwaarden van de opdrachtgever zijn hieraan steeds ondergeschikt. Een bestelling is geplaatst wanneer de opdrachtgever de offerte of overeenkomst bevestigd via e-mail.
ARTIKEL 2 – PRIJZEN / BETALINGEN
Al onze prijzen zijn, tenzij anders vermeld, in Euro exclusief BTW. ROKON Productions is gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen indien de opdrachtgever wijzigingen in de oorspronkelijk opgegeven opdracht/specificaties aanbrengt of wanneer er zich wijzigingen voordoen in de kostprijs van de dienst of het product. Kosten voor overnachtingen, transport, retributies en catering zijn niet inbegrepen tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de overeenkomst. Het saldo wordt gefactureerd na oplevering van de specifieke onderdelen. Onze facturen zijn, tenzij anders vermeld, netto en contant te betalen binnen 30 dagen na de factuurdatum, zonder korting. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van €50. Het aldus verhoogde bedrag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest voort gelijk aan 12% per jaar, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen. Ook de door ROKON Productions aangerekende incassokosten zullen worden gefactureerd aan de opdrachtgever. In geval van wanbetaling behoudt ROKON Productions zich het recht voor om de dienstverlening ogenblikkelijk te beëindigen zonder voorafgaande waarschuwing of ingebrekestelling. Het opgenomen beeldmateriaal wordt gemonteerd en bewerkt naar inzicht van ROKON Productions met inachtneming van de eventuele wensen van de opdrachtgever. Het blijft echter een subjectief product en derhalve kan de opdrachtgever nooit als reden van niet betaling van een factuur inroepen dat het eindproduct niet volledig zijn wens is. Facturen worden steeds in digitale vorm, per e-mail, afgeleverd.
ARTIKEL 3 – WIJZIGINGEN IN DE MONTAGE
De opdrachtgever krijgt de productie online te zien op een speciale website. Aan de hand van deze preview laat hij zijn opmerking(en) weten. ROKON Productions past aan datgene wat werd gevraagd. Na deze aanpassing(en) krijgt de opdrachtgever opnieuw een link toegestuurd zodat hij het eindresultaat kan bekijken. Indien er daarna nog extra aanpassingen dienen te gebeuren, dient er een meerprijs betaald te worden die op de eindfactuur zal verrekend worden.
ARTIKEL 4 – VERZUIM / ONTBINDING
Indien de opdrachtgever niet behoorlijk of tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, is ROKON Productions gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Het is de plicht van de opdrachtgever om onvoorwaardelijk en constructief mee te werken tijdens de duur van de opdracht in functie van het overeengekomen en beoogde resultaat. De vermoedelijke duurtijd voor een opdracht of de vermoedelijke afleveringsdatum worden slechts opgegeven als aanwijzing en zonder dat deze als bindend mogen worden beschouwd. Eventuele vertraging geeft de cliënt niet het recht de bestelling te annuleren of aanspraak te maken op schadevergoeding.
ARTIKEL 5 – VERZEKERING / AANSPRAKELIJKHEID
Tenzij anders overeengekomen is de opdrachtgever die goeden huurt van ROKON Productions al dan niet als onderdeel van een dienstenovereenkomst- gebonden aan de verplichting om voor de gehuurde goederen een verzekeringspolis voor diefstal en schade af te sluiten vóór ingang van de huurperiode of dienst. De klant is aansprakelijk voor de beschadigingen en verliezen (incl. diefstal) die gedurende de huurperiode of de dienstverlening zijn ontstaan, zelfs als die door overmacht zouden zijn veroorzaakt. De totale aansprakelijkheid van ROKON Productions wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst overeengekomen prijs.
ARTIKEL 6 – OVERMACHT
Gevallen van overmacht die hun oorsprong hebben bij onze leveranciers, vervoerders of posterijen schorten de uitvoering van onze verbintenissen op. Indien de opdracht niet onvoldoende kan worden uitgevoerd omwille van technische redenen zoals onder meer stroompanne, ongunstige weersomstandigheden, appartuurpanne of omwille van verkeersproblemen (verkeersongeval, file, omleidingen) kan de opdrachtgever hiervoor geen schadevergoeding eisen.
ARTIKEL 7 – ANNULERINGEN
Indien de opdrachtgever boekingen 5 wekdagen voor aanvang van de dienst annuleert zal 35% van de nettoprijs verschuldigd blijven als forfaitaire schadevergoeding. Indien ROKON Productions door annulering van een boeking door de klant meer schade lijdt dan het percentage zoals hierboven vermeld, is zij gerechtigd de vergoeding voor alle werkelijk geleden schade te vorderen.
ARTIKEL 8 – AUTEURSRECHTEN
De opdrachtgever vrijwaart ROKON Productions van alle juridische claims met betrekking tot Auteursrechten. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het afhandelen van administratieve en financiële transacties bij de digitale opname en transmissie van auteursrechtelijk werk. De eventuele verplichtingen ten overstaan van SABAM vallen volledig ten laste van de cliënt. Alle rechten op audiovisuele producties die worden opgenomen door medewerkers van ROKON Productions blijven eigendom van ROKON Productions tot alle facturen betaald zijn. ROKON Productions beschikt over het recht om opnames te gebruiken voor demo-doeleinden én als promotiemateriaal voor ROKON Productions.
ARTIKEL 9 – KLACHTEN / GESCHILLEN
Om geldig te zijn, dienen klachten bij ons gemeld te worden binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur. Het indienen van een klacht ontheft de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen. Elk geschil en elke eis voortvloeiend uit of in verband met de huidige overeenkomst zal voorgelegd worden aan de rechtbank van koophandel te Gent. Enkel het Belgische en Europese recht zijn van toepassing op deze algemene voorwaarden. Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. De opdrachtgever erkent onderling e-mailverkeer als wettelijk geldend bewijsmiddel.
ARTIKEL 10 – MEDIA MANAGEMENT / RUSHES
Behoudens voorafgaande overeenkomst, zal ROKON Productions de gemaakte opnames en montages bewaren gedurende dertig dagen na aflevering van het eindproduct. De gemaakte basisopnames (rushes) blijven ten allen tijde eigendom van ROKON Productions. Enkel mits een nader te bepalen dading kunnen deze worden gekocht. Ondanks de aankoop is ROKON Productions vrij deze opnames te gebruiken voor promotionele doeleinden van het bedrijf. Indien de opdrachtgever de gemaakte basisopnames (rushes) langer wil laten bewaren, dient men dit schriftelijk overeen te komen en zal hiervoor een bewarings- en back-upvergoeding in rekening worden gebracht aan de aankoopprijs van de drager waarop de basisopnames (rushes) staan.
ARTIKEL 11 – BEHANDELING VAN PERSOONSGEGEVENS
Persoonsgebonden informatie is louter bedoeld voor intern gebruik door ROKON Productions. De klant heeft recht op inzage en verbetering zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van het privéleven.
Melding van inbreuken op deze algemene voorwaarden kan via e-mail via info@rokon.be.
Back to Top